Connect with us

Hi, what are you looking for?

politics

สัดส่วนชาย-หญิง ของว่าที่นายก อบจ. 63

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay

ในประเด็นเรื่องสัดส่วนชาย-หญิง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ปี 2563 ในครั้งนี้ จากข้อมูลของ Rocket Media Lab บริษัททำงานด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน พบว่า จากจำนวนผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศ ทั้งหมด 332 คน มีผู้สมัครเพศชาย  283 คน คิดเป็น 85.24% และผู้สมัครเพศหญิง 49 คน คิดเป็น 14.76%

และเมื่อแยกเป็นรายพรรค โดยสันนิษฐานสังกัดจากการสืบค้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคการเมือง โดยอาศัยข้อมูลจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2563 พบว่า พรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. เพศหญิงมากที่สุดคือ พรรคภูมิใจไทย 8 คน รองลงมาคือ พรรคเพื่อไทย 7 คน พรรคพลังประชารัฐ 6 คน คณะก้าวหน้า 4 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน พรรคคลองไทย 1 คน และผู้สมัครอิสระ/นักการเมืองท้องถิ่น 18 คน

จากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนั้น พบว่าสัดส่วนชาย-หญิง ของว่าที่นายก อบจ. ปี 2563  เป็นชาย 64 คน คิดเป็น 84.21% และหญิง 12 คน คิดเป็น 15.79% โดยหากเปรียบเทียบกับตำแหน่งนายก อบจ. ก่อนหน้านี้ พบว่ามีสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยอดีตนายก อบจ. ทั้ง 76 จังหวัดก่อนหน้านี้เป็นชาย 67 คน คิดเป็น 88.16% และเป็นหญิง 9 คน คิดเป็น 11.84% โดยหากแยกเป็นภาค พบว่า 

ภาคเหนือ 

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ทั้งหมด 40 คน เป็นเพศชาย 36 คน  คิดเป็น 90% และเพศหญิง 4 คน คิดเป็น 10% โดยพรรคที่ส่งผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงสูงสุดคือพรรคเพื่อไทย จำนวน 3 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งล่าสุดพบว่า ว่าที่นายก อบจ. ปี 63 ในภาคเหนือ เป็นชาย 7 คน คิดเป็น 77.78% เป็นหญิง 2 คน คิดเป็น 22.22% โดยจากการทำข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่า ผู้สมัคร 2 คนนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ทั้งหมด 111 คน เป็นเพศชาย 96 คน  คิดเป็น 86.49% และเพศหญิง 15 คน คิดเป็น 13.51% โดยพรรคที่ส่งผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงสูงสุดคือพรรคภูมิใจไทย จำนวน 5 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งล่าสุดพบว่า ว่าที่นายก อบจ. ปี 63 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชาย 15 คน คิดเป็น 75% เป็นหญิง หญิง 5 คน คิดเป็น 25% โดยจากการทำข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่าทั้ง 5 คนนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด

ภาคกลาง 

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ทั้งหมด 89 คน เป็นเพศชาย 71 คน  คิดเป็น 79.78% และเพศหญิง 18 คน คิดเป็น 20.22% โดยพรรคที่ส่งผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงสูงสุดคือพรรคภูมิใจไทย จำนวน 3 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งล่าสุดพบว่า ว่าที่นายก อบจ. ปี 63 ในภาคกลางนั้น เป็นชาย ชาย 18 คน คิดเป็น 85.71% เป็นหญิง 3 คน คิดเป็น 14.29%  โดยจากการทำข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่า 3 คนนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย 2 คน และพรรคพลังประชารัฐ 1 คน

ภาคตะวันออก 

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ทั้งหมด 25 คน เป็นเพศชาย 20 คน  คิดเป็น 80% และเพศหญิง 5 คน คิดเป็น 20% โดยพรรคที่ส่งผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงสูงสุดคือคณะก้าวหน้า จำนวน 3 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งล่าสุดพบว่า ว่าที่นายก อบจ. ปี 63 ในภาคตะวันออกนั้น เป็นชาย 6 คน คิดเป็น 85.71% เป็นหญิง 1 คน คิดเป็น 14.29% โดยจากการทำข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่า 1 คนนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคพลังประชารัฐ

ภาคตะวันตก 

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ทั้งหมด 14 คน เป็นเพศชาย 11 คน  คิดเป็น 78.57% และเพศหญิง 3 คน คิดเป็น 21.43% โดยพรรคที่ส่งผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงสูงสุดคือคณะก้าวหน้าและพรรคเพื่อไทย จำนวนพรรคละ 1 คน และอีก 1 คนคือผู้สมัครอิสระ/นักการเมืองท้องถิ่น 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งล่าสุดพบว่า ว่าที่นายก อบจ. ปี 63 ในภาคตะวันตกนั้น เป็นชายทั้งหมด 5 คน คิดเป็น 100% 

ภาคใต้ 

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ทั้งหมด 53 คนเป็นเพศชาย 49 คน  คิดเป็น 92.45% และเพศหญิง 4 คน คิดเป็น 7.55% โดยพรรคที่ส่งผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงสูงสุดคือพรรคประชาธิปัตย์ พรรคคลองไทยและพรรคพลังประชารัฐจำนวนพรรคละ 1 คน และอีก 1 คนคือผู้สมัครอิสระ/นักการเมืองท้องถิ่น

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งล่าสุดพบว่า ว่าที่นายก อบจ. ปี 63 ในภาคใต้นั้น เป็นชาย 13 คน คิดเป็น 92.86% เป็นหญิง 1 คน คิดเป็น 7.14% โดยจากการทำข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่า 1 คนนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคประชาธิปัตย์ 

หมายเหตุ: 

สามารถดูข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดได้ที่ https://tinyurl.com/pao-candidates 

คุณอาจสนใจ