Connect with us

Hi, what are you looking for?

database

การลงนามในข้อตกลงเวที COP26 และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแต่ละประเทศ [ข้อมูลดิบ]

Photo by William Bossen on Unsplash

ในการประชุม COP26 หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร มีการหารือและร่วมลงนามในข้อตกลงหลายฉบับ Rocket Media Lab ลองหยิบข้อตกลงใหญ่ๆ 4 เรื่องมาดูในรายละเอียดว่ามีประเทศใดลงนามหรือไม่ลงนามบ้าง พร้อมข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศนั้นๆ รวมถึงปีเป้าหมายที่แต่ละประเทศประกาศว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จ

อ่านรายงานได้ที่ https://rocketmedialab.co/cop26

คุณอาจสนใจ